Home > 지역본부

   지역본부

   
주소 : 서울시 금천구 가산동 327-24 / 대륭테크노타운 1차 201 / 우편번호 : 153-023
TEL : (02)2109-4800 / FAX : (02)852-7799
 
 
본사 영업본부 윤기수 이사 010-5334-5705 kisooy@kukilmecha.co.kr
남부 지사 김영석 이사 010-8973-0001 yskim@kukilmecha.co.kr
창원 지사 김영석 이사 010-8973-0001 yskim@kukilmecha.co.kr
중국법인(북경) 장관호 이사 (+86) 186-1841-1797 chang@kukilmecha.co.kr
북경 기술영업 박걸 차장 (+86) 187-2252-2358 gpark@kukilmecha.co.kr
상해지사 김붕 이사 (+86) 139-1634-8295 bkim@kukilmecha.co.kr
심양지사 노인걸 지사장 (+86) 133-3246-4330 rjlu@kukilmecha.co.kr
 
   
   
 
주소 : 대구광역시 달성군 테크노대로4길 30 / TEL : (053)585-9190 / FAX : (053)583-9192
e-mail: yskim@kukilmecha.co.kr
 
   
   
 
주소 : 경상남도 창원시 의창구 중동 52블럭 10롯트  / TEL : (02)2109-4891 / FAX : (053)583-9192
e-mail : yskim@kukilmecha.co.kr
 
   
   
 
주소 : 3210 Adventure Lane Oxford, MI 48371 Oxford, MI 48371
TEL : 248-969-9450
FAX : 248-969-9454
e-mail: raveneng@ix.netcom.com
 
   
   
 
주소 : No9 jingmi-ru, qinwuyao-cun, mapo-zhen, shunyi-district, Beijing, China
TEL : +86-10-6940-6752/3
FAX : +86-10-6940-6754
e-mail: chang@kukilmecha.co.kr
 
   
   
 
주소 : Chinese Timesquare room 403 NO12,
3599 Qixin Street, Minhang District, Shanghai, China.  zipcode:2000336
TEL : +86-21-5221-0519
FAX : +86-21-5221-0236
Mobile : +86-139-1634-8295
e-mail: bkim@kukilmecha.co.kr
 
 
 
    선양(심양)
주소:Wandaxintiandi tiandizuo 30-11, no18 tianyuannanjie, heping-district, Shenyang, China
TEL : +86-24-3136-5771
FAX : +86-24-3107-8867
e-mail : rjlu@kukilmecha.co.kr